ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СПОРТНИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ АБОНАМЕНТНИЯ ПЛАН И ВИДА НА УСЛУГИТЕ НА “НЕКСТ ЛЕВЪЛ ФИТНЕС ЕООД”

Настоящите ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СПОРТНИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ АБОНАМЕНТНИЯ ПЛАН И ВИДА НА УСЛУГИТЕ НА “НЕКСТ ЛЕВЪЛ ФИТНЕС ЕООД” (наричани по-долу за краткост “Правила”) се отнасят за следните възможности за ползване на Спортни услуги:. Абонамент за 12 месеца FLEX, Абонамент за 12 месеца, Абонамент за 30 дни, еднократно посещение, Pro Age Абонамент.

За целите на настоящите Правила “Абонамент” означава ползване на Спортните услуги за определен или неопределен срок от време. Всички упоменати дефиниции в настоящите Правила имат значението, определено в OБЩИТЕ УСЛОВИЯ на Некст Левъл Фитнес ЕООД за сключване на договори за предоставяне на спортни услуги, правилата за ползване на спортни услуги и за използване на Зоната за клиентите на „Next Level”

I. ВИДОВЕ АБОНАМЕНТ

Некст Левъл предлага следните видове Абонамент:

1. Абонамент за 12 месеца FLEX

Абонамент 12 месеца FLEX – При този вид Абонамент, Клиентът има възможност за сключване на Договор за предоставяне на Спортни услуги за неопределен период, който не може за бъде по-кратък от 12 месеца. Абонаментът започва на датата, определена в Договора, след заплащане на:

(i) Цената за Абонамент за първия месец от Договора за предоставяне на Спортни услуги (ако Абонаментът започва на първо число от календарния месец) или пропорционалната част от таксата за Абонамент за първия месец от Абонамента, изчислена, като процент от месечната такса за Абонамент, съответстваща на броя на дните, оставащи до края на месеца, в който е започнал Абонамента, и броя на дните в съответния месец (ако абонаментът не започва на първо число от календарния месец); и

(ii) депозит в размер на едномесечна месечна такса;

2. Абонамент за 12 месеца

Абонаментът за 12 Месеца – При този вид Абонамент Клиентът има възможност за сключване на Договор за предоставяне на Спортни услуги за периода, който започва на датата, определена в договора, след заплащане на:

(i) пропорционалната част от таксата за Абонамент за първия месец на Абонамента, изчислена, като процент от месечната такса за Абонамент, съответстваща на броя на дните, оставащи до края на месеца, през който е започнал Абонамента, и броя на дните в съответния месец (ако Абонаментът не започва на първо число от календарния месец); и

(ii) таксата за Абонамент за целия първи календарен месец на абонамента или

(iii) таксата за абонамент за целия период на Абонамента, който приключва в последния ден от 12 -ия пълен календарен месец след първия ден на абонамента или по-късно ( в зависимост от продължителността на прекъсването на абонамента ), но не по-късно от последния ден на 14 -ия пълен календарен месец, следващ първия ден на Абонамента, ако Абонаментът е спрян в съответствие с условията на т. 14 от Раздел II.. След изтичането на 12 месечния период Абонаментът автоматично се подновява за още 1 месец, може и повече от едни път, но при условията за ценообразуване на абонамент за 12 месеца FLEX, освен ако не бъде прекратен в съответствие условията за прекратяване, описани в Раздел II или не е подписал нов на Договор за предоставяне на Спортни услуги с Абонамент за 12 месеца.

3. 30-дневен Абонамент

30-дневен Абонамент – При този вид Абонамент Клиентът има възможност за ползване на 30-дневен абонамент, при който Клиентът заплаща таксата за Абонамент за 30 дни и има право да ползва услугите за период от 30 дни, който започва в деня на заплащане на таксата или на друга договорена дата и приключва в последния ден на така определения 30-дневен период на Абонамента.

4. Еднократно посещение

Клиентът може да ползва еднократно Услугите в даден Фитнес център след заплащане на съответната такса в рамките на едно посещение.

5. Pro Age Абонамент

Pro Age Абонамент е достъпен за лица или под 25-годишна възраст или над 62-годишна възраст. При сключване на Договор за предоставяне на Спортни услуги за този вид абонамент, Клиентът трябва да докаже възрастта си чрез предоставяне за справка на валиден документ за самоличност. Този тип Абонамент се комбинира с абонамент за 12 месеца FLEX, абонамент за 12 месеца и абонамент за 30 дни и за него се прилагат условията, валидни за съответния абонамент, с който е съчетан.

II.УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТА, СПИРАНЕ НА АБОНАМЕНТА

1. Абонаментът и правата, свързани с него се отнасят само за Клиента, който е сключил Договор за предоставяне на Спортни услуги и не могат да бъдат прехвърляни на трети лица без предварително писмено съгласие на Некст Левъл. Заявлението за прехвърляне на абонамент трябва да бъде подадено чрез формуляр (достъпен на уебсайта на Некст Левъл или на рецепцията на всеки Фитнес център), както и по електронен път онлайн, от препоръчано поща до адреса на Некст Левъл или на рецепцията на всеки Фитнес център.

2. Договор за предоставяне на Спортни услуги може да бъде сключен единствено от лица над 14 годишна възраст.

3. Страните могат да прекратят Договора за предоставяне на Спортни услуги по взаимно съгласие.

4. Договорът за предоставяне на Спортни услуги може да бъде прекратен от страна на Клиента с едномесечно предизвестие: при писмено искане на (i) Клиент с абонамент за 12 месеца FLEX, от чийто Абонамент са изтекли повече от 4 месеца (ii) или Клиент с абонамент за 12 месеца, който е заплатил разликата от оставащите до края на 12 месечния период на Абонамента такси.

5. При предоставяне на документ, удостоверяващ невъзможност за упражняване на спортна дейност по медицински причини, продължаваща повече от 1 месец, от страна на Клиент, Договорът се прекратява от Некст Левъл към момента на предоставяне на документа.

6. Когато Абонаментът за 12 месеца FLEX бъде прекратен и Клиентът не е просрочил плащания към Дружеството, внесеният гаранционен депозит се използва, като такса за последния месец от Абонамента.

7. Клиент с абонамент за 12 месеца, чието ползване продължава повече от 12 месеца (или съответно за по-дълъг период, ако абонаментът за 12 месеца е спрян в съответствие с точка 15 и точка 16 по-долу), може да прекрати Договора за предоставяне на Спортни услуги с едномесечно предизвестие.

8. Абонаментът за 30 дни, за който не е необходимо сключване на Договор за предоставяне на Спортни услуги, изтича в последния ден от 30-дневния период на абонамента. Клиентът не може да прекрати предсрочно този вид Абонамент.

9. Ако не е прекратен на друго основание, Pro Age Абонаментът се прекратява в последния ден от календарния месец, през който Клиентът навърши 26 години.

10. Еднократното посещение се изчерпва при използване на едно влизане в избрания Фитнес център, т.е. в момента, в който Клиентът напусне Фитнес центъра след посещението си.

11. Клиент, физическо лице-потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения по електронен път Договор за предоставяне на Спортни услуги в срок от 14 (четиринадесет) дни от сключване на договора

12. Отказът се прави чрез изпращане на недвусмислено уведомление до Некст Левъл по електронната поща или на дружеството, както и на рецепцията на Фитнес центъра в писмен вид, за чието получаване Некст Левъл информира Клиента.

13. Когато Клиент, физическо лице-потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, сключил по електронен път Договор за предоставяне на Спортни услуги, упражни правото си на отказ, след като е направил искане до Некст Левъл за предоставянето на Спортните услуги преди изтичането на срока за отказ от Договора за Спортни услуги, той дължи на Некст Левъл пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента на отказа.

14. Некст Левъл си запазва правото да прекрати Договора за предоставяне на Спортни услуги с незабавно действие, ако Клиентът извърши многократни и съществени нарушения на Договора за предоставяне на Спортни услуги, Настоящите Правила и приложимите Общи условия, както и ако Клиентът многократно не спазва инструкциите на ръководството на Некст Левъл или персонала, отговорен за работата и безопасността на Фитнес центъра, въпреки предупрежденията и указанията на Некст Левъл. Ако Некст Левъл прекрати Договора за предоставяне на Спортни услуги съгласно настоящата клауза, Дружеството има право да задържи всички платени до този момент такси и гаранционен депозит, като договорна неустойка за нарушението на Договора за предоставяне на Спортни услуги, дори ако те са свързани с период след прекратяването на Договора за предоставяне на Спортни услуги. Освен това, Клиентът е задължен да заплати на Дружеството договорна неустойка в размер, равен на таксата за Абонамент в продължение на три месеца (в стандартната сума за съответния тип абонамент, независимо от отстъпките). Това не засяга правото на Некст Левъл да иска обезщетение за вреди в пълен размер. Абонаментът може да бъде подновен и съответно нов Договор за предоставяне на спортни услуги да бъде сключен, само ако Клиентът е платил всички (включително предишни) неизплатени суми и изпълнил всички задължения за плащане, т.е. Клиентът да няма задължения към Дружеството.

15. При писмено искане на Клиент с Абонамент за 12 месеца FLEX, Некст Левъл може да спре Абонамента, без да посочва причина, за период от за 1 календарен месец. Такова спиране може да се използва само еднократно на всеки 12 месеца от действието на Договора за предоставяне на Спортни услуги.

16. При писмено искане на Клиент с Абонамент за 12 месеца, Некст Левъл може да спре абонамента, без да се посочва причина, за период от 1 календарен месец. Такова спиране може да се използва само два пъти по време на продължителността на Договора за предоставяне на Спортни услуги.

17. Искането за прекратяване или уведомлението за спиране трябва да бъде изпратено до Некст Левъл по имейл, с препоръчана поща на адреса на Дружеството, или на рецепцията на всеки Фитнес център и Некст Левъл в изричен писмен вид, като трябва да го получи не по-късно от 20-то число на календарния месец, предхождащ календарния месец, през който започва да тече периодът на предизвестие или трябва да се осъществи спирането.

18. По време на периода на спиране на Абонамента, Клиентът няма право да използва услугите, като такса за абонамент не се заплаща. Ако абонаментът за 12 месеца бъде спрян и ако Клиентът надлежно е платил всички такси за целия период на продължителността на Договора за предоставяне на Спортни услуги (т.е. няма неизплатени суми), продължителността на Договора за предоставяне на Спортни услуги ще бъде удължена със срока на спиране на абонамента, като за този период не се дължат такси..

III. ТАКСА ЗА АБОНАМЕНТ, УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

1. За предоставените Услуги Клиентът е длъжен да заплати такса на Некст Левъл в размер, определен в размера на ценовата листа на Некст Левъл за дадения период на фактуриране (наричан „Такса за абонамент“).

2. Периодът за фактуриране на Абонамента е един календарен месец, освен ако не е предвидено друго. Периодът на фактуриране за Абонамент за 12 месеца е (в зависимост от искането на Клиента) или 1 календарен месец, или 12 календарни месеца.

Таксата за Абонамент се заплаща предварително, преди ползването на Абонамент, не по-късно от 3- то число на месеца. Периодът на фактуриране за абонамент за 12 месеца FLEX е 1 календарен месец, като таксата за абонамент се заплаща предварително, не по-късно от 3- то число на месеца. Периодът на фактуриране за 30-дневния абонамент е 30 дни, платими в първия ден на този абонамент или преди неговото стартиране.

3. Таксата за абонамент за целия период на фактуриране за абонамент за 12 месеца, абонамент за 12 месеца FLEX и за единично посещение се заплащат при сключване на Договора за предоставяне на Спортни услуги.

4. Ако абонамент за 12 или 12 месеца FLEX не започне на първо число от календарния месец, таксата за абонамент за този непълен месец се изчислява, като пропорционална част от месечната такса за абонамент.

5. Освен ако изрично не е посочено друго, таксата за абонамент за целия първи календарен месец и (ако абонаментът не започне в първия ден от календарния месец) за част от първия календарен месец на абонамента за 12 месеца и 12 месеца FLEX, е платим при сключване на Договора за предоставяне на спортни услуги. Таксата за абонамент за всеки следващ месец на абонамент за 12 месеца и 12 месеца FLEX става платим не по-късно от 3-то число на месеца. За целите на настоящите правила, определението „платим/и“ означава денят, в който плащането е кредитирано по банковата сметка на Дружеството. Датата на данъчно облагаемата доставка на таксата за абонамент за 12 месеца и 12 месеца FLEX е последният ден от календарния месец, за който се плаща таксата за абонамент.

6. Ако Клиентът е в неизпълнение с плащането на таксата за абонамент (или която и да е част от него) или с друго плащане, което Клиентът трябва да плати на дружеството, Некст Левъл има право да откаже достъп до ползването на Клиента до Фитнес центровете докато Клиентът не изплати изцяло оставащата част от задължението си и едностранно да преустанови предоставянето на Услугите. Това условие не отменя задължението на Клиента да заплаща съответните такси за абонамент и за периода, в който предоставянето на услугите е спряно съгласно настоящата разпоредба.

7. Ако Клиентът е в неизпълнение на задължението за плащане на таксата за абонамент по Договор за предоставяне на Спортни услуги за 12 месеца за повече от 14 дни, Некст Левъл има право да прекрати Договора с незабавно действие. В такъв случай Клиентът е длъжен да плати на Некст Левъл(i) такса за абонамент за текущия месец, в който настъпва прекратяването плюс оставащите вноски до края на съответния период, а ако се касае за Абонамент FLEX, Клиентът дължи заплащане на такса за абонамент за текущия месец, в който настъпва прекратяването плюс оставащите вноски до изтичане на четиримесечен период от Договра.

8. Некст Левъл има право да използва гаранционния депозит, ако дължимият абонамент по Договора за абонамент за 12 месеца FLEX не е платен до края на 3—то число на месеца. В този случай, Клиентът е длъжен незабавно да възстанови гаранционния депозит до размера на една такса за абонамент за абонамент за 12 месеца FLEX, но не по-късно от 3 дни, след като Некст Левъл е усвоил гаранционния депозит.

9. Ако Клиентът не възстанови депозита до 20-то число на съответния месец, в случай на абонамент за 12 месеца FLEX, Договорът за предоставяне на спортни услуги се прекратява с незабавен ефект.

10. Фактът, че Клиентът не използва Услугите на съответния Фитнес център не го освобождава от задължението да заплаща съответната такса за абонамент. С изключенията, посочени в настоящите Правила, Общите условия, Некст Левъл не компенсира или не връща таксите за абонамент, дължими за срока на действие на Договора в този случай.

11. Некст Левъл си запазва правото да променя своята ценова листа веднъж годишно, Изменението на цените не оказва влияние върху вече закупени Абонаменти, като старите цени ще продължат да се прилагат до датата на изтичане на съответния Абонамент. Променената цена се прилага само за Договори, подписани след промяната на ценовата листа (също и в случай на продължаване на Договора, както и в случай на Абонамент за 12 месеца FLEX, за Клиенти, чийто абонамент продължава повече от 12 месеца. При промяна на дължими данъци или такси, наложена от закон или друг нормативен акт, Некст Левъл има право, да приложи нормативно определената данъчна ставка автоматично по отношение на крайните цени, посочени в действащия ценоразпис и в действащите Договори за услуги, сключени с Клиентите.

12. Некст Левъл също така си запазва правото да индексира цените на услугите, в началото на всяка календарна година, като се използва средногодишният индекс на потребителските цени, обявен от Националния Статистически Институт за предходната календарна година. Това увеличение е приложимо за всички такси за абонамент от деня, в който увеличението е публикувано от Некст Левъл на официалния сайт или по друг подходящ начин във Фитнес центровете.

13. Таксите за абонамент могат да се плащат по банков път по банковата сметка на Некст Левъл, посочена в Договора за предоставяне на спортни услуги, чрез дебитна карта, кредитна карта или по друг начин, изрично указан от Некст Левъл.

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите правила са публикувани на сайта на Некст Левъл https://www.nextlevelclub.bg/.

2. За всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат Общите условия на Некст Левъл Фитнес ЕООД за сключване на договори за предоставяне на спортни услуги, правилата за ползване на спортни услуги и за използване на Зоната за клиентите на „Next Level” и приложимите законови разпоредби.

3. Некст Левъл си запазва правото да актуализира и променя периодично настоящите Правила, като се задължава да уведоми, чрез предоставените от тях електронни пощи,

4. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Правила не води до недействителност на Правилата в тяхната цялост.

В сила от 01.09.2020г.